KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası

Veri Sorumlusu

Bu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 10. maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU tarafından hazırlanmıştır.

Hangi Kişisel Verilerinizi işliyoruz?

Tarafımızca, bizimle paylaşmanız veya gerekli olması halinde, işlemeye konu olabilecek kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz aşağıdaki gibidir:

• Ad, soyad, doğum yeri, doğum tarihi, cinsiyet, medeni hâl, fotoğraf, ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, kişisel e-posta adresi, kimlik bilgileri, adres, anketler, form doldurma ve yarışmalar kapsamında iletilen fotoğraf, video kayıtları ve yukarıda belirtilen kanallar üzerinden herhangi bir şekilde tarafımızla paylaştığınız diğer her türlü kişisel veri,
• Sunduğumuz mal ve hizmetlerden yararlanmanız için gerekli bilgiler,
• Otomatik arama makineleri, görüntü ve ses kaydı cihazları, çerezler vasıtasıyla veya diğer vasıtalarla otomatik şekilde toplanan kişisel veriler,
• Sosyal medya araçları, iş ortaklarımız, tedarikçilerimiz ve diğer üçüncü kişilerin daha önce verdiğiniz izninize dayalı olarak tarafımızla paylaştığı güncellenmiş bilgiler, sayfa görüntüleme bilgileri; aranan terim ve arama sonuçları gibi bilgiler, ücretli listelemeler, sponsorlu bağlantılar gibi kişisel veriler

Kişisel Verileriniz ne şekilde işlenebilecektir?

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla, tarafımızla paylaştığınız kişisel verilerinizin ve özel nitelikli kişiler verilerinizin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, işlendiği amaç için gerekli olan süre kadar depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem tarafımızdan yapılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin işlenme amaçları ve hukuki sebepleri nelerdir?

Verdiğimiz hizmetleri sözleşmenin ve teknolojinin gereklerine uygun şekilde yapabilmek, sizlere sunduğumuz ürün ve hizmetlerimizi geliştirebilmek, pazarlama faaliyetlerimizi yürütmek, kampanyalarımız hakkında sizi bilgilendirmek, öneri, talep ve şikayetlerinizi kaydedebilmek, sizleri daha iyi tanıyarak ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet vermek, satış ve pazarlama analizleri yapabilmek, profilleme ve hedefleme yapabilmek için bizimle paylaştığınız kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 5. maddesinde yer alan “ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması”, “veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebebine dayanarak otomatik yolla işlenmektedir.

Kişisel Verilerinizi aktarabileceğimiz kişi veya kuruluşlar nelerdir?

Yukarıda belirtilen amaçlarla, bizimle paylaştığınız kişisel verilerinizin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar; başta TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU, veri sorumlusu adına veri işleyen, ölçümleme, hedefleme, profilleme desteği veren kişi ve kuruluşlar, sponsorlar, spor federasyonları ve/veya kurum ve kuruluşları, denetim şirketleri, reklam ve tanıtım ajansları, yasal olarak zorunluluk olması nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları ve diğer 3. kişilerdir.

Kişisel Verileriniz nasıl toplanmaktadır?

İnternet sitemiz, satış ve pazarlama departmanı çalışanlarımız, müşterilerden toplanan formlar, dijital pazarlama ve çağrı merkezi gibi kanallar, üyelik formları, çevrim içi uygulamalar, çerezler, mobil uygulamalar, elektronik postalar, sosyal medya kanalları, arama motorları, çözüm ortaklarımız aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.

Sitemizde Kullanılan Çerezler

Sitemizde birinci parti ve üçüncü parti (ziyaret ettiğiniz site haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen ör: Google Analytics, Google Adwors, Google Search Console gibi) farklı türde çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, sitenin performansının analiz edilmesi ve site ziyaretçilerinin ziyaretleri süresince bazı teknik kolaylıklardan faydalanmaları amacı ile kullanılmaktadır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız nelerdir?

KVKK’nın 11. maddesi uyarınca veri sahibi olarak her zaman;

a) Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarınız bulunmaktadır.

Üçüncü Kişilere Ait Siteler - Dijital Platformlar ve Uygulamalar

Sitemizden ulaşılan diğer sitelerin ve sair dijital platformların etik ilkeleri, gizlilik, güvenlik prensipleri, kişisel veri saklama ve imha politikaları, servis kalitesi, kullanım şartları, çerezleri, web işaretçileri ve benzerleri, bildirimleri, önerileri ve diğer uygulamaları sebebi ile oluşabilecek ihtilaf, maddi-manevi zarar ve kayıplardan Federasyonumuz sorumlu değildir.

Sorumluluk

Ziyaretçilerin sitemizden veya sitemizde link verilen diğer sitelerden, mobil uygulamalardan, her türlü bildirimden ve Federasyonumuza ait diğer birim ve mecralardan edindikleri bilgiler, taraflarına elektronik iletişimi yapılan bilgilendirme, tanıtım ve reklamlar, keza her türlü öneri çerçevesinde aldıkları kararlardan, bunlara göre yaptıkları her türlü işlem ve uygulama ile sonuçlarından ziyaretçiler sorumludurlar.

Herhangi bir sitemiz ziyaretçisinin hukuki/fiili ehliyet durumunu bilemeyeceğimizden, çocukların ve diğer reşit olmayan kişilerin kullanımları, bilgileri ve bunların işlenme, işlemleri hususunda sorumluluk kanuni temsilcilerine ait olup kişisel verilerine (ve duruma göre iletişimlere) ilişkin haklarını da kanuni temsilcileri marifetiyle kullanabilirler.

Veri Sorumlusuna Başvuru Usulü

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ”e göre başvurular yazılı olarak;

• Posta yolu ile,
• Noter kanalı ile,
• Başvuru Sahibi’nce 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” ile imzalanarak Federasyon kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle, tarafımıza iletilebilecektir.

Başvuru hakkınızı kullanmak için iletişim bilgilerimiz aşağıdaki gibidir:

Unvan : TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU
KEP adresi : turkiyebasketbolfederasyonu@hs01.kep.tr
Posta adresi : TBF Binası, 10.Yıl Caddesi, 34020 Zeytinburnu, İSTANBUL, TÜRKİYE

İşbu Formu tıklayarak kabul etmekle yukarıda yazılı hususlarda gerekli bilgileri edinerek onay vermiş bulunmaktasınız.

Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Onay

6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında TÜRKİYE BASKETBOL FEDERASYONU iştirakleri, sponsorları, sair dijital platformlarla bağlantılı şirketleri ve diğer kanallar aracılığı ile iletilecek her türlü ticari elektronik iletiye (Çağrı Merkezi, Elektronik Posta, SMS ve MMS dâhil olmak üzere) açıkça muvafakat ederim.

Müşteri kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinin devam etmemesini ve veri paylaşım tercihlerini değiştirmek isterse bilgiislem@tbf.org.tr adresine e-posta atarak üyeliğini iptal edebilir.

İşbu Formu tıklayarak kabul etmekle yukarıda yazılı hususlarda gerekli bilgileri edinerek onay vermiş bulunmaktasınız.
Amaçlarına sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için KVKK Aydınlatma Metni ve Çerez Politikamızı inceleyebilirsiniz.